Värmeisolering

Värmeisolering

LGC Isolering har kompetensen för alltid erbjuda den bästa och hållbara lösningen

I takt med att alla krav ökar på byggmarknaden växer även behovet av alltmer specialiserade konstruktionslösningar. LGC har kompetensen för alltid erbjuda den bästa och hållbaraste lösningen.

Materialegenskaper - Mineralull

Med mineralull menas porösa oorganiska fibermaterial. I Sverige finns glasull och stenull. Under förutsättning att produkterna inte innehåller för mycket bindmedel kan varken glas- eller stenull brinna, dvs de klassas båda som obrännbart material (klass A1 eller A2 enligt nya Europastandarden. Med mineralull kan man isolera konstruktioner som håller en kontinuerlig temperatur på upp till 700 gr C (vissa stenullsprodukter). I de delar av isoleringen , som blir varmare än 200 gr C, bryts bindmedlet ner. Om opåverkad ull eller annat (t ex nätet på nätmattor) håller ihop isoleringen så spelar det ingen roll.

lång erfarenhet av Värmeisolering

Det vanligaste vid isolering är att isolering anbringas på en varm installation för att begränsa värmeflödet från installationen till omgivningen. Man brukar skilja på tre olika sätt för värmeöverföring, nämligen: – ledning – strålning – konvektion En ytterligare orsak är att sänka yttemperaturen. Två saker påverkar yttemperaturen. Den första är värmeförlusten och ytans strålningsegenskaper är den andra faktorn som påverkar yttertemperaturen. Till exempel minskar ett blankt material värmeförlusten men yttemperaturen ökar. Boverkets byggregler BBR ställer krav på bl a isolering av VVS-installationer. Olika krav som berör teknisk isolering finns bl a under följande avsnitt:

Materialegenskaper - Cellmaterial/Keramisk fiber

Man kan också använda cellmaterial som värmeisolering. De vanligaste är: polystyrén, polyuretan, cellgummi.

Fördelen hos vissa cellmaterial med slutna celler är att de fungerar bättre i fuktiga miljö t ex markförlagda rör, eller på kylledningar där de slutna cellerna bromsar fuktflödet. Gemensamt för de flesta cellmaterial är att de är tillverkade av organiskt material och därmed kan brinna.

Keramisk fiber

Om installationen är mycket varm (över 700 grader C) och man därför inte kan använda mineralull, kan man istället använda keramisk fiber. Den finns i olika typer och en del kan användas vid temperaturer upp till 1500 grader C.

Källa: Ett kompendium i teknisk isolering, IF2003

Din partner inom Teknisk isolering och brandtätning