Brandtätning

Brandtätning

Våra montörer har många års erfarenhet

Materialen som används är väl dokumenterade och uppfyller alla miljö- brandtekniska krav.

 

Fullständig dokumentation görs efter varje objekt och innehåller:

– Egenkontroll/mängdblad til resp. ritning

– Material som använts med tillhörande handlingar såsom: typgodkännandebevis, produktblad, miljö och säkerhetsdatablad.

 

Vid varje brandtätning sätts en dekal upp som talar om när den är utförd, vilken brandklass och vilket material som använts.

Brandskyddsmålning är till för att hindra uppkomst och spridning av brand. Mängden brandskyddsfärg som appliceras för att uppnå föreskriven brandteknisk klass beror på flera vitala faktorer som vi har lång erfarenhet av.

 

Brandskyddsmålning ingår i de föreskrifter som Boverket tagit fram för brandskydd av byggnader. Dessa krav ställs främst på publika och offentliga lokaler och syftar till att hindra uppkomst av brand, hindra spridning av brand, minimera risk för personskada i samband med brand och slutligen för att minimera skador på byggnader i samband med brand.

Utöver det passiva brandskyddet så utför vi även all slags fogning så som Dilations-fönster-ljud-miljö och estetisk fogning.

Ett alternativ till brandskyddsmålning av bärande konstruktioner är att brandskyddsisolera med stenullsisolering eller inklädnadsskivor. Exempelvis gips, kaliciumsilicat osv.

Brandteknisk dimensionering av brandskyddsmaterial beror på samma parametrar som vid dimensionering av brandskyddsfärg. Dvs. typ av byggnad, statiskt utnyttjande samt F/A. Brandskyddets ytskikt inom en brandcell är avgörande för att rökutvecklingen och brandspridningen skall vara så minimal och optimerad som möjligt vid ett inledande skede.

Brandtätningen skall inte bara vara dimensionerad för att uppfylla vissa bestämda brandtekniska krav, utan även ha sådana egenskaper att den med ett minimum av underhåll klarar de driftpåkänningar som normalt förekommer. Sådana påkänningar kan vara t.ex. mekanisk belastning, vibrationer, termiska rörelser, fukt eller annan miljöpåverkan. Det är därför av största vikt att man väljer rätt tätningsmaterial för respektive ändamål.

Passivt brandskydd ljudtätning och fogning

Brand- och ljudtätning är en stor del av vår verksamhet. Våra uppdragsgivare tycker att det är många fördelar med att bara ha en leverantör av isolering och brand/ljudtätning.

LGC Isolering har kompetensen för alltid erbjuda den bästa och hållbara lösningen

I takt med att alla krav ökar på byggmarknaden växer även behovet av alltmer specialiserade konstruktionslösningar. LGC har kompetensen för alltid erbjuda den bästa och hållbaraste lösningen.

Din partner inom Teknisk isolering och brandtätning