Värme och brandisolering ventilation

Värme och brandisolering ventilation

Värme och brandisolering ventilation Ventilationsisolering

Med värmeisolering av på ventilationskanaler menar man sådan isolering som ska minska värmeförlusterna från en kanal som innehåller luft varmare än omgivningen. Ibland vill man också hindra kall luft i en kanal från att uppvärmas. Då ska man dessutom utföra denna isolering så att den förhindrar kondens på kanalen.

För mer information Klicka nedan

Lamellmattor används och monteras på samma sätt som vid rörisolering. De kan användas både på cirkulära och rektangulära kanaler.

När nätmattor monteras utvändigt på varma kanaler i kalla utrymmen görs detta på samma sätt som vid rörisolering. I många fall används foliemattor eftersom ventilationsisolering inte ytterligare kläs in. Nätmattor används ibland vid tillverkning av speciella ljudfällor.

Tidigare användes för invändig isolering ventilationsfilt eller kanalskivor som var belagda med stapelfiber. Numera har krav införts om att kanalväggarna ska kunna rengöras.

Källa: Ett kompendium i teknisk isolering, IF2003

Fastigheter delas in i olika brandceller för att öka säkerheten och för att begränsa skador i samband med brand. En brandcell ska förhindra spridning av brand till andra utrymmen. Det är därför lätt att förstå att det ställs särskilda krav på väggars och dörrars brandmotstånd. Men även ventilationssystemet måste byggas så att brand och brandgaser inte sprids.

I Sverige måste vi ha höga krav på vårt inneklimat eftersom husen samtidigt ska vara energieffektiva. Husen byggs därför täta och luftombyte sker ofta via centrala ventilationsaggregat. De luftkanaler som transporterar luften ska ge frisk luft till alla rum och brandceller. De olika rummen och brandcellerna har olika behov av luftmängd beroende på användningsområde, antal människor och önskad temperatur mm. Därför måste luften kunna styras individuellt för olika rum och brandceller. Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd och berör ventilationstekniska installationer finns främst i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5, och Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD).

Källa: Ett kompendium i teknisk isolering, IF2003

Dimensionering av brandskyddet kan ske antingen genom förenklad dimensionering eller genom analytisk dimensionering.

Förenklad dimensionering

Innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna genom de lösningar och metoder som anges i de allmänna råden. Som råd för förenklad dimensionering anger BBR två sätt att förhindra brandgasspridning, antingen separata anläggningar för varje brandcell, eller brandspjäll.

Analytisk dimensionering

Innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna på annat sätt än förenklad dimensionering. Verifiering av brandskyddet ska då utföras genom:

– kvalitativ bedömning

– scenarioanalys

– kvantitativ riskanalys

För detta har Boverket gett ut ett särskilt allmänt råd.

Källa: Svensk Ventilation 2016

Boverkets Byggregler, BBR, ställer krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls.

Produkter och lösningar:

Vi använder oss av produkter som är typgodkända och klassificerade i Euroklass A1 eller Euroklass A2-s1,d0 (obrännbara). Vid isolering av ventilationskanaler med rätt nätmattor uppnås brandklasser upp till EI 120.

Nätmattor och brandskivor används för brandisolering av kanaler i alla slag av byggnader.

Produkterna ger ett underhållsfritt brandskydd under byggnadens hela livslängd.

Källa: Paroc 2016

Förenklad dimensionering

Innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna genom de lösningar och metoder som anges i de allmänna råden. Som råd för förenklad dimensionering anger BBR två sätt att förhindra brandgasspridning, antingen separata anläggningar för varje brandcell, eller brandspjäll.

Analytisk dimensionering

Innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna på annat sätt än förenklad dimensionering. Verifiering av brandskyddet ska då utföras genom:

– kvalitativ bedömning

– scenarioanalys

– kvantitativ riskanalys

För detta har Boverket gett ut ett särskilt allmänt råd.

Källa: Svensk Ventilation 2016

Din partner inom Teknisk isolering och brandtätning