Kylisolering

Kylisolering

Värmeflöde

Syftet med isoleringen på den kalla installationen är att begränsa värmeflödet från omgivningen till installationen. Det är alltså värmeflödet till installationen och inte, som ibland felaktigt anges, kylflödet från installationen till omgivningen som ska begränsas.

Fuktflöde

Utöver värmeflödet mot den kalla installationen kommer i de flesta fall även ett fuktflöde att ske genom isoleringen in mot den kalla installationen. Fukt som har möjlighet att tränga genom isoleringen kondenserar mot den kalla ytan och väter isoleringen. Våt isolering förlorar sin isolerförmåga och skapar korrosionsproblem.

Varför begränsa värmeflödet till kall installation?

– processtekniska skäl

– ekonomiska skäl

– förhindra ytkondens

Värmekonduktivitet

Den viktigaste materialegenskapen för termisk isolering är värmekonduktiviteten som anger ett materials förmåga att leda värme. Värmekonduktiviteten skall var så liten som möjligt.

lång erfarenhet av Kylisolering

Även en kylledning måste isoleras för att begränsa värmeflödet från omgivningen till den kalla installationen. Problemen vid isolering av kalla installationer är många och ibland svårlösta.

Begränsa fuktflödet

Av den redovisade försämringen av värmekonduktiviteten hos isoleringsmaterial som blir fuktigt framgår hur viktigt det är att så långt som möjligt begränsa fuktflödet in i isoleringen.

Ångspärr-Ångbroms

Begränsning av fuktflödet in i isoleringen sker med ångbroms. Uttrycket ångbroms och ångspärr används i dessa sammanhang och enligt ISO-standard anger ångbromsen att manbegränsar ett fuktflöde och ångspärr att man förhindrar ett fuktflöde.

Ånggenomgångsmotstånd

Ett isoleringsmaterial typ mineralull har ett mycket lågt ånggenomgångsmotstånd. Denna isolering släpper igenom nästan samma fuktmängd som luften

Volymmaterial

I volymmaterial typ cellgummi erhåller man både en begränsning av värmeflödet och fuktflödet i själva isoleringsmaterialet. Cellgummi är uppbyggt av många slutna celler med tunna cellväggar som ger ett mycket högt ånggenomgångsmotstånd. Varje cellvägg utgör således en ångbroms. Den totala ångbromsande effekten blir därför mycket stor och man får alltså en successiv begränsning av fuktflödet genom denna typ av isolering.

Korrosionsskydd

Kalla installationer får aldrig förekomma utan att de är korrosionskyddade på något sätt.

Arbetets utförande

Oavsett hur väl den föreskrivande har beräknat konstruktionen och valt material till densamma är funktionen hos isolering och ångbroms på en kall installation till slut alltid beroende på att ett arbete utförs väl. Här ligger ett stort ansvar på entreprenören.

Källa: Ett kompendium i teknisk isolering, IF2003

Din partner inom Teknisk isolering och brandtätning